Studies awarded for Shakhmatnaya Kompozitsiya 2022 Tournament: