Studies awarded for Nikolai Kondratyuk 70th memorial tournament.

Also to be found here.

Kondratiuk, Nikolay 1948-2001