Studies awarded for the 64 Shakhmatnoye Obozrenye magazine tournament 2019.